รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 22/2561 (13 ก.ย. 61)