รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 20/2561 (16 ส.ค. 61)