รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 18/2561 (19 ก.ค. 61)