รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 16/2561 (21 มิ.ย. 61)