รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 15/2561 (31 พ.ค. 61)