รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 14/2561 (17 พ.ค. 61)