รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 12/2561 (26 เม.ย. 61)