รายงานการประชุม กนย. ครั้งที่ 11/2561 (19 เม.ย. 61)